Vedtægter

Velkommen til
Grundejerforeningen
Horskærgården

Karrebæk, 4736  Karrebæksminde

- stiftet 16. november 1969 - 
120 parceller på Hestehaven, Folehaven og Horskær

______________________________________________________________________
Deklaration.


Matr. 19 a                                                                          Anmelder:

Karrebæk by og sogn                                                                   Advokaterne

Beliggenhed:                                                                 M. Konrad Hansen - Erik Andersen

"Horskærgården"                                                          Landsretssagfører Møderet f. landsret

Karrebæk                                                                          Næstved                  Tlf. 721430
DEKLARATION


                Underskrevne ejer af ejendommen matr. 19 a af Karrebæk by, Karrebæk sogn, forpligter herved mig og efterfølgende ejere og brugere af ejendommen og herfra udstykkede parceller til, når udstykning til sommerhus-bebyggelse og/eller bebyggelse med sommerhuse på ejendommen eller herfra udstykkede parceller skal finde sted, at overholde følgende bestemmelser:


§ 1: Udstykning


        Udstykning af ejendommen skal ske i overensstemmelse med de på vedhæftede plan angivne retningslinjer.                                                      Det skal være tilladt at sammenlægge flere parceller til en ejendom, Hvorimod yderligere deling ikke må finde sted. Mindre skelreguleringer kan finde sted med bygningsmyndighedernes godkendelse.


§ 2: Veje, stier og fællesarealer:


I området udlægges de på vedhæftede plan viste veje og stier.De på planen med lys tone viste fællesarealer skal uanset deres matrikulære tilhørsforhold stedse udgøre fællesareal for samtlige af udstykningsplanen omfattede parceller. De på planen med mørk tone viste fællesarealer nord for Brente-bakkevej skal uanset deres matrikulære tilhørsforhold alene udgøre fællesareal for e tilgrænsende 8 - 10 parceller.

For parceller beliggende syd for Brentebakkevej skal alle parceller ved vejhjørner have fri oversigt i et omfang på 10 x 10 m, udmålt langs de tilgrænsende vejes nærmeste kørebanekanter fra disse skærings punkt.På hjørnearealerne ved udstykningsvejenes tilslutning til Brente-bakkevej skal der stedse være fri oversigt på arealerne, der afgrænses af en skrå linje, der forbinder punkter i de nærmeste kørebanekanter beliggende i en afstand fra skæringspunktet mellem kørebanekanterne på henholdsvis 30 m målt langs med Brentebakkevej og 10 m målt langs sidevejene. For området nord for Brentebakkevej indgår oversigtarealerne som en del af rabatterne langs med vejene.           Der må på ovennævnte oversigtarealer ikke findes bebyggelse, be-voksning eller andre genstande, som rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de tilgrænsende vejes  midtlinjer.     

Grundsælgeren lader udstykningsveje befæste med grus i rimelig brede i forhold til vejens brug og i takt med parcellernes afhændelse,  således af vejanlæggene påbegyndes senest, når der er tinglyst skøde på halvdelen af parcellerne med direkte adgang til ved kommende vej.         

Parkering må ikke finde sted på vej, stier og fællesarealer uden for de til parkering udlagte arealer, bortset fra parkering ved almindelig af og pålæsning o. lign.


§ 3: Benyttelse


På ejendommen og herfra udstykkede parceller må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30. september, og uden for dette tidsrum til kortvarige ferie-opholde, weekends o. lign.Opstilling af egentlige beboelsesvogne, sigøjnervogne, ombyggede jernbanevogne m.v. er - selvom de ombygges - forbudt.Uanset ovennævnte bestemmelse kan der på det udstykningsplanen viste areal nord for Brentebakkevej etableres butikker til sommerhusbebyggelsens daglige forsyning.På fællesarealerne må der ikke ske bebyggelse af nogen art, ligesom campering, teltslagning (bortset fra børnelegetelte) ikke er tilladt.                     

På hver bebygget sommerhusgrund skal der indrettes parkeringsplads for mindst 2 biler (herunder eventuelt garage).

                                                                                                                                                                                 § 4: Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering:


Forinden bebyggelse påbegyndes, skal byggetilladelse indhentes hos bygningsmyndigheden (for tiden Sorø amtsråd).   

På hver parcel må kun opføres en enkelt bolig med de dertil sædvanlige hørende udhuse og garager, alt efter bygningsmyndighedernes nærmer godkendelse.                                                                                 

Udnyttelsesgraden må for parceller under 900 m2 ikke overstige 0,15 af parcellens nettoareal, dog maximalt 90 m2. For parceller over 900 m2 må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,1 af parcellens nettoareal.           

Sommerhuse med dertil hørende udhuse og garager skal holdes mindst 5 m. fra skel.  For garager, udhuse og lignende mindre bygninger gælder dog bygge-lovgivningens bestemmelser.    På hver grund må der dog kun opføres én af de nævnte bygninger i  mindre afstand end 5 m fra skel.     

Beboelseshuse må ikke være mindre end 35 m2 bebygget areal.   

Beboelseshuse skal være opført senest 1½ år efter påbegyndelse af byggeri på grunden.   Opførelse af beboelseshus på parcellen skal dog være påbegyndt senest 5 år efter det første parcel-skødes tinglysning.                                 


§ 5: Bebyggelsens udformning:


Bygningens må ikke opføres med mere end én etage, og den linje, hvor ydervægge og tagflader mødes, må ikke være mere end 2,75 m over middelkoten for husets hjørner bortset fra gavltrekanter. Tagryggen må ikke være højere end 5 m over samme middelhøjde. Hvor terrænforholdene gør det nødvendigt, kan bygningsmyndigheden dog tillade større bygningshøjder.       

Husets ydre bygningsdele, herunder taget, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra di siena, umbra, engelskrødt, italinskrødt eller dodenkop, eller disse farvers blanding indbyrdes eller med hvidt og sort. Til døre, vinduer o. lign mindre bygningsdele kan også andre farver anvendes. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.     

Udvendige Tv-antenner må ikke opstilles på de enkelte parceller.


§ 6: Vandforsyning:


Der vil på sælgerens foranledning og for dennes regning blive fremført hovedledninger med stik indført på de enkelte parceller afsluttet med stophane.                   

Vandforsyningen sker fra Karrebæk-Karrebæksminde Vandværk, og parcelkøberen indtræder som medlem heraf fra overtagelsen af parcellen.


§ 7: Bortledning af spildevand:


Afledning af egentlig spildevand må kun ske til det projekterede fælles kloaksystem og rensningsanlæg.Parcelkøberen er pligtig at indtræde som medlem i det kloakselskab, der oprettes i forbindelse med det projekterede kloakanlæg.               

Parcellerne må ikke bebygges, førend spildevandet fra sommerhusene ved disses færdiggørelse og ibrugtagen kan være tilsluttet det nævnte fællesanlæg.                 

Da det projekterede kloak- og rensningsanlæg alene dimensioneres for spildevand, må tagvand, vejvand og anden form for overfladevand under ingen omstændigheder tilledes kloaksystemet, men tilledes jorden i sivebrønde, stenfaskiner o. lign. 

Eksisterende drænledninger over parcellen må ikke afbrydes.                                                                                         


§ 8: Hegning og beplantning:


Levende hegn mellem parcellerne må højst være 1,80 m høje. Andre hegn end levende hegn skal være mindst 0,80 m høje og må højst være 1,25 m høje. Dog skal der være tilladt i parcellernes nordskel og vestskel i indtil 1/3 af pågældende skels længde at opføre raftehegn op til 1,80 m. Andre hegn end levende hegn må alene bestå af raftehegn med afbarkede rafter.   Til beskyttelse af plantet levende hegn må dog midlertidigt anbringes 1 m. høje stolper med 2 rækker lægter, hvilket sidstnævnte hegn skal fjernes, når det levende hegn har en højde af 1 m. Hegn mellem naboer skal være fælleshegn, medens hegn til veje og fællesarealer skal rejses på egen grund. Levende hegn mod vej skal plantes mindst 30 cm fra vejskel.       

Beplantningen på parcellerne skal fortrinsvis bestå af buske og lavtvoksende træer.   Der må ikke på parcellerne findes beplantninger af pil, poppel eller hvid el eller andre træer, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold el. lign. Ingen beplantning må hænge ind over naboens grund, og naboen er berettiget til at forlange en sådan bevoksning beskåret med etvarsel på 14 dage. Såfremt beskæring herefter ikke har fundet sted inden ovennævnte frist, er naboen berettiget til selv at foretage en sådan beskæring. På hver parcel må der ikke findes mere end 2 træer eller buske , der er højere end 3m.       

Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer endvidere forpligtet til at iagttage de forskrifter, den til enhver tid værende bestyrelse for grundejerforeningen måtte give til bevarelsen af udstykningsområdet som et pænt grønt område.   Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor det er nødvendigt af hensyn til sikring af en eller flere grundejeres udsigtsforhold eller af hensyn til ovenfor nævnte bestemmelse i pkt. 2 vedrørende skygning og grådighed.       

Fællesarealerne skal være væsentlige henligge som græsbevoksede fælleder.


§ 9: Grundejerforening:


Samtlige ejere af parceller udstykkede fra her omhandlede ejendom er pligtige at være medlem af en grundejerforening, som skal oprettes, så snart kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kræver det, og senest, når alle parcellerne er solgt, Grundsælgeren  kan endvidere kræve grund-ejerforeningen oprettet, når mindst 15 parceller er solgt.     

Grundejerforeningen skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Grundejerforeningen kan kun ophæves med kommunalbestyrelsens samtykke.     

Grundejerforeningen skal omgående udarbejde en vedtægt, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen og amtsrådet.     

Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfri at tage skøde på alle de i § 2 nævnte vej, stier og fællesarealer i takt med parcellernes afhænd-else, når sælger ønsker det, og senest, når samtlige parceller er solgt.  Efterhånden som vejene er anlagt, påhviler det grundejerforeningen at sørge for disses vedligeholdelse og renholdelse, ligesom foreningen stadig sørger for, at vejene i anlægsbredden og udførselsmåde svarer til vejenes formål, cfr. dog vedrørende rabatter § 10 pkt. 3.       

Med hensyn til vedligeholdelse af Brentebakkevej sker dette sammen   med de øvrige til vejen adgangsberettigede.   

Grundsælgeren forbeholder sig ret til at overdrage andre ejendomme færdselsret til Brentebakkevej imod deltagelse i vedligeholdelsen af samme.       

Grundejerforeningen er pligtig til samtlige parcelejeres vegne at repræsenterede disse med hensyn til områdets forpligtelser over for det projekterede kloakselskab.     

Grundejerforeningen skal igennem beplantningsforskrifter sikre området som et smukt område, og skal påse overholdelsen heraf.   

Grundejerforeningen er pligtig at drage omsorg for gennemførelsen af hensigtsmæssig ordning vedrørende dagrenovation.     

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser.             

Sælgeren af de udstykkede parceller er - så længe disse ikke er solgt- berettiget til at give møde på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og møder, men er ikke pligtig at være medlem for så vidt angår endnu ikke solgte eller udlejede parceller beliggende nord for Brentebakkevej.


§ 10: Ordensbestemmelser:


Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende. Radio, grammofon, fjernsyn eller båndoptager el. lign med højtaler forsynede apparater samt musikinstrumenter må kun benyttes indendørs og for lukkede døre og vinduer.       

Der må ikke forefindes oplag af nogen art på parcellerne, og disse skal i det hele holdes i orden i ren og ryddelig stand.     

Det påhviler endvidere parcelejeren at renholde, vedligeholde samt foretage græsslåning af rabatter på veje og stier nærmest op til grunde.     

Ud over hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholder sig udendørs.     

Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentlig færdselsmæssigt formål.     

Motorkørsel under enhver form er forbudt på de fælles arealer.


§ 11: Tinglysning:


Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejendom med matr. 19 a af Karrebæk by og sogn forud for al pantegæld.         

Grundsælgeren skal, så længe udstykning af samtlige parceller ikke er gennemført, være berettiget til med bygningsmyndighedernes god-kendelse på de enkelte parceller at lade tinglyse sådanne deklarationer og servitutter med eller uden pant, som det offentlige måtte kræve i anledning af udstykningen og bebyggelsen, eller som er nødvendige for områdets forsyning med elektricitet, telefon m.v.     

De enkelte parcelejere må endvidere, indtil byggemodning er gennem-ført, tåle de med byggemodningsarbejdet forbundne ulemper af kortere eller længere varighed.         

Påtaleret har grundejerforeningen og bygningsmyndigheden, for tiden Sorø amtsråd       

Overtrædes deklarationsbestemmelserne, og bringes forholdene på stedet ikke efter de påtaleberettigedes påtale inden for en nærmere angiven frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er den eller de påtaleberettigede berettigede til at lade de nødvendige arbejder udføre på ejerens eller brugerens regning.       

Den til enhver tid værende bygningsmyndighed er alene berettiget til at meddele dispensationer.


Næstved d. 27. November 1968

Henrik Clausen.
Til vitterlighed om underskift ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed:


Erik Andersen

Advokat

Næstvedem/ev

Amtsrådet meddeler herved som bygnigsmyndighed i medfør i landsbyggelovens § 4, stk. 2 samtykke til, at omstående deklaration tinglyses på ejendommen.


Sorø amtsråd, den 5. februar 1969

V.Weddell-Wedellsborg